کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

· خرید کتب تخصصی و رفرنس به مبلغ ۸۴،۱۶۴،۴۰۰ ریال جهت کتابخانه بیمارستان

 

· عضویت جهت مراجعین و تکمیل مشخصات اعضا در برنامه نرم افزار جامع آریان

 

· اطلاع رسانی به کاربران و مراجعین درخصوص راه اندازی نرم افزار جدید تحت وب کتابخانه از طریق درج

 

اطلاعیه در وب سایت کتابخانه و نصب در تابلوی اعلانات کتابخانه

 

· ارسال لیست کتب درخواستی اساتید، دانشجویان و مراجعین به کتابخانه مرکزی جهت خرید

 

· وجین ۱۶۰ نسخه کتب قدیمی در بهمن ماه

 

· حضور مسئول کتابخانه در جلسات آموزش نرم افزار آریان ،راه اندازی نرم افزار