کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرآیند ها

1_
فرایند تامین کتب مرجع تخصصی

فرایند تامین کتب مرجع تخصصی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/10/19

2_
فرآیند خرید منابع و مدارک علمی

فرآیند خرید منابع و مدارک علمی کتابخانه بیمارستان پیمانیه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌

3_
فرآیند تسویه حساب

فرآیند تسویه حساب کتابخانه پیمانیه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌

4_
فرآیند بازگشت مدارک

فرآیند بازگشت مدارک کتابخانه بیمارستان پیمانیه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/19

5_
فرآیند امانت و بازگشت

فرآیند امانت و بازگشت کتابخانه بیمارستان پیمانیه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/10/19

6_
فرآیند آماده سازی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : NaN+

تاریخ :‌ 1402/10/19