کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

عملکرد کتابخانه بیمارستان پیمانیه (در ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۰)

 

ارسال لیست کتب درخواستی اساتید، دانشجویان و مراجعین جهت خرید به کتابخانه مرکزی

 

راه اندازی دو دستگاه کامپیوتر جهت جستجو و استفاده کاربران از منابع اطلاعاتی کتابخانه

 

تهیه بروشورهای مربوط به چگونگی استفاده از خدمات کتابخانه و آموزش های کاربران

 

فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی کتاب های اهدایی و ثبت در نرم افزار کتابخانه

 

دانلود مقالات و استفاده از منابع و پایگاه های اطلاعاتی جهت استفاده کاربران

 

ایجاد عضویت جهت دانشجویان و اساتید ورودی جدید بیمارستان

 

شرکت در ارزیابی سامانه کتابخانه ها و کتابداران علوم پزشکی

 

تهیه لیست نیازسنجی و ارائه پیشنهادات کاربران به کتابخانه

 

ارائه آموزش های عملی مربوط به استفاده از خدمات کتابخانه

 

پیگیری و بروزرسانی اطلاعات وب سایت کتابخانه

 

وجین کتاب های قدیمی و فرسوده

 

ارائه گزارش کار هر سه ماه یک بار