کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه بیمارستان پیمانیه

شابکا : ۲۰۱۸۸۰۰۰۷IR-