کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

راهنماهای آموزشی

1_
راهنمای ایجاد پروفایل در publons

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
نکات کلیدی در انتخاب مجله معتبر

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/17

3_
سامانه نوپا

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/17

4_
پایگاه های اطلاعاتی Uptodate

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

5_
پایگاه اطلاعاتی Ovid

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1401/10/07

6_
پایگاه اطلاعاتی Clinicalkey

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1397/10/18