کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

گزارش عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

سه ماه اول سال ۱۳۹۸

 

·        برگزاری کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال در تاریخ ۲۶/۳/ ۹۸توسط خانم آزموده برای اساتید گروه داخلی

 

·        خریداری کتب جدید در اردیبهشت ماه

 

·        ثبت و جاگذاری کتب جدید در کتابخانه جهت استفاده کاربران