کتابخانه بیمارستان پیمانیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

زهرا الوندی پور

زهرا الوندی پور

تحصیلات: علم اطلاعات و دانش شناسی – گرایش مدیریت اطلاعات

zahraalvand۲۲۲@gmail.com

تلفن:‌ 54122503-071

شماره داخلی: 2503